ཕྱག་དཔེ།
tib-comic-001

བོད་ཡིག་ཐོག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རི་མོའི་སྒྲུང་དེབ།

དྲ་བ་དེ་བཞིན་ཤིན་དུ་སྤྲོ་སྣང་གི་ངོས་ནས་ད་རེ་ཐེང་དང་པོས་བོད་ཡིག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་རི་མོས་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

trijangrinpoche08

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསུང་འབུམ།

བོད་ཡིག་ཐོག་གི་ཕྱག་དཔེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་ན། ཕབ་ལེན། དོན་ཚན་༡ (ཤོགས་གྲངས་༣༤༥) དོན་ཚན་༢ (ཤོགས་གྲངས་༥༥༨) པར་སྐྲུན་ཚེ་ཆེ་བ། PDF (༡༡༡MB) PDF (༡༦༩MB) GIF (༦༨MB) GIF (༡༠༢MB) པར་སྐྲུན་ཚེ་ཆུང་བ། PDF (༢༡MB) PDF (༣༢MB) GIF (༡༤MB) GIF (༢༢MB)

page-001s

སོག་ཡིག་ཐོག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རི་མོས་སྒྲུང་དེབ།

དྲ་བ་དེ་བཞིན་ཤིན་དུ་སྤྲོ་སྣང་གི་ངོས་ནས་ད་རེ་ཐེང་དང་པོས་སོག་ཡིག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་རི་མོས་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

cover-sp

སི་པེན་སྐད་ཡིག་ཐོག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རི་མོས་སྒྲུང་དེབ། །

དྲ་བ་འདི་བཞིན་ཤིན་དུ་སྤྲོ་སྣང་གི་ངང་ནས། །ངོས་ནས་དེ་རིང་ཐེངས་དང་པོར་སི་པེན་སྐད་ཡིག་ནང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རི་མོའི་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་རིམ་དེ་བཞིན་རིས་མོའི་སྒྲུང་དེབ་ནང་དུ་བྲིས་པ་དེ་ཡང་ཀུན་སློང་བཟང་པོས་ཆོས་སྐྱོང་བསྟེན་ཕྱོགས་དམ་སྦྲག་ལྷོད་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ཞིག་ཡིན།  དགེ་བས་༧འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཡོང་བ་དང་། །མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ལམ་གཙོ་གསུམ་གྱི་གཙོས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ། ། དཔེ་དེབ་སྤུད་ལེགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ཚད་བཤམ་གསལ།   རང་འདོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་ཕྱིན་དགོས་ན་དེ་སྣོན། སྡེ་ཚན་དང་པོ། སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཞི་པ། སྡེ་ཚན་ལྔ་པ། སྡེ་ཚན་དྲུག་པ། སྡེ་ཚན་བདུན་པ། སྡེ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྡེ་ཚན་དགུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།     པར་མཐོད་འདོད་ན་མར་ཕེབས།

cover-f

བལ་པོའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྒྲུང་དེབ། །

དྲ་བ་འདི་བཞིན་ཤིན་དུ་སྤྲོ་སྣང་གི་ངང་ནས། །ངོས་ནས་དེ་རིང་ཐེངས་དང་པོར་བལ་པོའི་སྐད་ཡིག་ནང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རི་མོའི་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་རིམ་དེ་བཞིན་རིས་མོའི་སྒྲུང་དེབ་ནང་དུ་བྲིས་པ་དེ་ཡང་ཀུན་སློང་བཟང་པོས་ཆོས་སྐྱོང་བསྟེན་ཕྱོགས་དམ་སྦྲག་ལྷོད་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ཞིག་ཡིན། དགེ་བས་༧འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཡོང་བ་དང་། །མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ལམ་གཙོ་གསུམ་གྱི་གཙོས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ། ། རང་འདོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་ཕྱིན་དགོས་ན་དེར་ནོན། སྡེ་ཚན་དང་པོ། སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཞི་པ། སྡེ་ཚན་ལྔ་པ། སྡེ་ཚན་དྲུག་པ། སྡེ་ཚན་བདུན་པ། སྡེ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྡེ་ཚན་དགུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།     པར་གཟིགས་འདོད་ན་མར་ཕེབས།

page001

རྒྱ་ཡིག་ནང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྒྲུང་དེབ། །

དྲ་བ་དེ་བཞིན་ཤིན་དུ་སྤྲོ་སྣང་གི་ངང་ནས། །ངོས་ནས་དེ་རིང་ཐེངས་དང་པོར་སྐད་ཡིག་ནང་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རི་མོའི་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་རིམ་དེ་བཞིན་རིས་མོའི་སྒྲུང་དེབ་ནང་དུ་བྲིས་པ་དེ་ཡང་ཀུན་སློང་བཟང་པོས་ཆོས་སྐྱོང་བསྟེན་ཕྱོགས་དམ་སྦྲག་ལྷོད་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ཞིག་ཡིན། དགེ་བས་༧འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཡོང་བ་དང་། །མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ལམ་གཙོ་གསུམ་གྱི་གཙོས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ། ། དཔེ་དེབ་སྤུད་ལེགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ཚད་བཤམ་གསལ། དཔེ་དེབ་ཕབ་ལེན་བྱེན་ན་།   རང་འདོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་འགྲོ་དགོས་ན་དེར་ནོན། སྡེ་ཚན་དང་པོ། སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཞི་པ། སྡེ་ཚན་ལྔ་པ། སྡེ་ཚན་དྲུག་པ། སྡེ་ཚན་བདུན་པ། སྡེ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྡེ་ཚན་དགུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།     པར་གཟིགས་འདོད་ན་མར་ཕེབས།

cover-f-s

དབྱིན་ཡིག་ཐོག་གི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རི་མོས་སྒྲུང་དེབ།

དྲ་བ་དེ་བཞིན་ཤིན་དུ་སྤྲོ་སྣང་གི་ངོས་ནས་ད་རེ་ཐེང་དང་པོས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་རི་མོས་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་རིམ་དེ་བཞིན་རིས་མོའི་སྒྲུང་དེབ་ནང་དུ་བྲིས་པ་དེ་ཡང་ཀུན་ལོང་བཟང་པོས་ཆོས་སྐྱོང་བསྟན་མཆོག་དམ་སྦྲག་ལོད་ཆེད་ཡི་ཐབས་ཞིག་ཡིན། རྗེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་ཡོང་བ་དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱམས་སྙིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྟོང་ཉིད་དང་མི་རྟག་སོགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སྨོན་ལམ། དཔེ་དེབ་སྤུད་ལེགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ཚད་བཤམ་གསལ། དཔེ་དེབ་ཕབ་ལེན་བྱེན་ན་།   རང་འདོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་འགྲོ་དགོས་ན་དེར་ནོན། སྡེ་ཚན་དང་པོ། སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཞི་པ། སྡེ་ཚན་ལྔ་པ། སྡེ་ཚན་དྲུག་པ། སྡེ་ཚན་བདུན་པ། སྡེ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྡེ་ཚན་དགུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།     པར་གཟིགས་འདོད་ན་མར་ཕེབས། http://www.dorjeshugden.com/wp-admin/post.php?post=9832&action=edit&message=1 Enjoyed the book? Download the entire book in low resolution PDF format OR Download the entire book in high resolution PDF format

page1sf

ཕ་རཱན་སིའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་གི་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྒྲུང་དེབ།

དྲ་བ་དེ་བཞིན་ཤིན་དུ་སྤྲོ་སྣང་གི་ངང་ནས། ངོས་ནས་དེ་རིང་ཐེངས་དང་པོར་ཕ་རཱན་སིའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རི་མོའི་ཐོག་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་རིམ་དེ་བཞིན་རིས་མོའི་སྒྲུང་དེབ་ནང་དུ་བྲིས་པ་དེ་ཡང་ཀུན་སློང་བཟང་པོས་ཆོས་སྐྱོང་བསྟེན་ཕྱོགས་དམ་སྦྲག་ལྷོད་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ཞིག་ཡིན། དགེ་བས་༧འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཡོང་བ་དང་། །མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ལམ་གཙོ་གསུམ་གྱི་གཙོས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ། ། དཔེ་དེབ་སྤུད་ལེགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་ཚད་བཤམ་གསལ། དཔེ་དེབ་ཕབ་ལེན་བྱེན་ན་།   རང་འདོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་འགྲོ་དགོས་ན་དེར་ནོན། སྡེ་ཚན་དང་པོ། སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཞི་པ། སྡེ་ཚན་ལྔ་པ། སྡེ་ཚན་དྲུག་པ། སྡེ་ཚན་བདུན་པ། སྡེ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྡེ་ཚན་དགུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། སྡེ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།   པར་གཟིགས་འདོད་ན་མར་ཕེབས།

རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་ཏྭ་ལའི་བླ་མ་མཐུན་མོངས་ནས་ནང་ཆོས་དར་སྤེལ་ཞུས་བ། | Terms of Use | Disclaimer

© DorjeShugden.com 2024 | All Rights Reserved
མཁྱོན་བསྡོམས་དྲ་བ་གཟིགས་པོ།558