གསལ་འདོན།
རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རིས་མོས་སྒྲུང་དེབ།
༢༠༡༠.༠༡.༢༨ · ༦༠ Views · ༠ འགྲེལ་བརྗོད།
རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་རིས་མོས་སྒྲུང་དེབ།

http://video.dorjeshugden.com/videos/dscartoon.mp4 གཡས་ཕྱོགས་ནོན་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད། (MP4, ༡༧༠MB) སྒྲུང་དེབ་དེའི་ནང་གཟིགས་ན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཀྱི་དུས་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། །མཐུ་དང་ནུས་པ་རྣམས་ཤེས་ཐུབ་བོ།

གསར་ཤོས།ད་དུང་།
Who saved the Dalai Lama – BOD
གསར་འགྱུར།
ཁྱེད་རང་གི་གནས་ཚུལ་དང་བརྙན་པར་སོགས་གང་ཡོད་དྲ་བ་དེའི་ཐོག་གཏོང་ཆོག་[email protected]
 • Chating Gaden Samphel Ling Monastery Khensur Ven. Lobsang Tenpa Rinpoche
http://www.dorjeshugden.com/category/great-masters/
  Chating Gaden Samphel Ling Monastery Khensur Ven....
 • The 7th Khangser Rinpoche Thupten Kunga
http://www.dorjeshugden.com/category/great-masters/
  The 7th Khangser Rinpoche Thupten...
  Dukhor Tulku Tenzin Gelek Namgyal of Chamdo Jampa Ling Monastery
http://www.dorjeshugden.com/category/great-masters/
  Dukhor Tulku Tenzin Gelek Namgyal of Chamdo Jampa Ling...
 • Jetsun Ngawang Lobsang Tenpei Gyaltsen Senge from Amdo Tagtsang Lhamo Setring Monastery
http://www.dorjeshugden.com/category/great-masters/
  Jetsun Ngawang Lobsang Tenpei Gyaltsen Senge from Amdo...
  H.E. Kongdong Rinpoche
http://www.dorjeshugden.com/category/great-masters/
  H.E. Kongdong...
 • Drakyab Anor Rinpoche Lobsang Gyeltsen from Drakyab Magon Tashi Yangkyil Monastery
http://www.dorjeshugden.com/category/great-masters/
  Drakyab Anor Rinpoche Lobsang Gyeltsen from Drakyab...
  Dartse Tulku from Thurcha Monastery in Chamdo
http://www.dorjeshugden.com/category/great-masters/
  Dartse Tulku from Thurcha Monastery in...
Make a diff – BOD
༢༠༡༦.༠༧.༢༠ · ༣༦༡ Views · ༠ འགྲེལ་བརྗོད།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་༧ཚེས་༡༩ཉིན་རྒྱ་ར་རིན་པོ་ཆེ་ནས་འདབས་ཡང་སྟེང་དགའ་ལྡན་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྲོག་དབང་བསྩལ་གནང་འདུག

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་༧ཚེས་༡༩ཉིན་རྒྱ་ར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དགེ་ལེགས་མཁས་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནས་འདབས་ཡང་སྟེང་དགའ་ལྡན་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་སྐྱ་སེར་སྟོང་ཚོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ལ་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྲོག་དབང་བསྩལ་གནང་འདུག །

༢༠༡༤.༡༢.༠༡ · ༨༡ Views · ༠ འགྲེལ་བརྗོད།

ཨ་རི་གྲོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོག་ནས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ། །ལེ་ཚན་བཞི་པ། །

http://video.dorjeshugden.com/videos/tpt/tpt-nyc-last-04.mp4 ཨ་རི་གྲོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོག་ནས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་བརྙན་འཕྲིན། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ཟླ་བ་༡༡ ཚེས་༢ ནས་༤ བར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པས་གོང་ས་ཏྭ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་གུལ་སྐབས། །ལེ་ཚན་བཞི་པ།།  

༢༠༡༤.༡༡.༡༣ · ༡༨༦ Views · ༠ འགྲེལ་བརྗོད།

ཨ་རི་བྷོ་སི་ཊོན་ནས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ།

http://video.dorjeshugden.com/videos/tpt/tpt-boston-usa.mp4 ཨ་རི་བྷོ་སི་ཊོན་ནས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་བརྙན་འཕྲིན། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ཟླ་བ་༡༠ ཚེས་༣༠ ཉིན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པས་གོང་ས་ཏྭ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་གུལ་སྐབས།།  

 • ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་༧ཚེས་༡༩ཉིན་རྒྱ་ར་རིན་པོ་ཆེ་ནས་འདབས་ཡང་སྟེང་དགའ་ལྡན་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་སྲོག་དབང་བསྩལ་གནང་འདུག
 • ཨ་རི་གྲོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོག་ནས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ། །ལེ་ཚན་བཞི་པ། །
 • ཨ་རི་བྷོ་སི་ཊོན་ནས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ།
E-Shop

རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་ཏྭ་ལའི་བླ་མ་མཐུན་མོངས་ནས་ནང་ཆོས་དར་སྤེལ་ཞུས་བ། | Terms of Use | Disclaimer

© DorjeShugden.com 2024 | All Rights Reserved
མཁྱོན་བསྡོམས་དྲ་བ་གཟིགས་པོ།599